Generalforsamling 2023

2023 |
Tilbage til forsiden Tilbage til forsiden

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen kan afleveres skriftligt til Leder af Aktivitetscenteret Betina E. Rasmussen senest d. 15. september kl. 12.00 med tydelig angivelse af forslagsstillers navn og kontaktinformation.
Bemærk! Der er fællesspisning efter generalforsamlingen. Madbillet købes hos aktivitetsmedarbejderne.
Dagsorden er:
1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
2. Formandens beretning, herunder Brugerrådets beslutning om nyt navn
3. Strategi for udvikling af Aktivitetscenteret 2023-2033
4. Opdateret Vedtægter for Aktivitetscenteret og Brugerrådet på baggrund af den nye strategi
5. Orientering om Aktivitetscenterets drift
6. Behandling af evt. indkomne forslag fra brugerne
7. Valg til Brugerrådet:
Der vælges to brugerrådsmedlemmer hvert år.
Valgperioden er to år. Suppleanter er på valg hvert år.
Seniorrådets repræsentanter er valgt for en fireårig periode.

Brugerrådsmedlemmer på valg i 2023:
Brugerrådsmedlem Marianne Sussi Elleby er på valg i 2023
Brugerrådsmedlem Ingrid Kjærsgaard Jensen er på valg i 2023
Brugerrådsmedlemmer på valg i 2024:
Brugerrådsmedlem Lise-Lotte Dørge er på valg i 2024
Brugerrådsmedlem Steen Guldager Andersen er på valg i 2024.
Suppleanter på valg i 2023:
1. suppleant Kirsten Petersen er på valg.
2. suppleant Bente Rasmussen er på valg.
3. suppleant Bent Aarrebo Pedersen er på valg.

Brugerrådet konstituerer sig på rådets første møde efter
generalforsamlingen.
6. Eventuelt.